danlendenosv

Ulnits.leth

LIVESTREAMING: POLITIK, MILJØ OG FISK!

Fiske og miljønyt

HenrikLethKV21Har besluttet at stille op til 4 år mere i byrådet!

KV21 banner

Den rigtige løsning!

Lørdag den 5. december 2020.201205 Gudenaaen tange

Når det gælder Gudenåens fremtid burde valget være let. En fritløbende Gudenå i det oprindelige å-leje er både den billigste og også den løsning der giver mest til naturen. Med Gudenåcentralens bygning som informations- og oplevelsescenter ville det være oplagt at give området status af Naturnationalpark. 

Nogle af de nuværende problemer

  • Tange sø er en forurenet sø i økologisk ubalance.  Det fremgår af Miljømyndighedernes egen vurdering af søens miljøtilstand.
  • Tangeværket regulerer kunstigt vandstanden i Gudenåen. Det betyder, at der ikke er en naturlig sammenhæng i øko-systemet mellem nedbør og vandstand med de negative følger det kan have for en naturlig udvikling i områdets dyre- og planteliv.
  • Tange sø er en sø der ikke lever op til de formulerede miljømål. Tange sø har ikke på noget tidspunkt i de sidste mere end 100 år kunnet leve op til de miljøkrav, der har været stillet til søens miljømæssige og økologiske tilstand – på trods af udnyttelse af Vandrammedirektivets undtagelser
  • Tange sø skaber eutrofiering i vandsystemet pga. for megen kvælstof og fosfor.Tange sø indeholder alt for mange næringsstoffer, hvilket skaber store problemer med algevækst i sommerperioden. Denne algevækst skylles ned igennem Gudenåsystemet og kan bidrage til iltsvind længere nedstrøm.
  • Tangesø skaber forhøjede vandtemperaturer nedstrøms Tangeværket. Den opvarmning der sker af Tange sø skaber problemer for dyre- og plantelivet nedstrøms Tangeværket. Den øgede vandtemperatur er også medvirkende til en øget grødevæks. Ifølge FN’s klimascenario vil årsmiddeltemperaturen i Danmark stige med 1,2 grader Celcius frem mod år 2050. Dette vil i fremtiden yderligere forværre de problemer søopvarmningen giver anledning til. DTU Aqua har målt vandtemperaturer på over 26 C nedstrøms Tangeværket (COWI 2011).
  • Tange sø skaber forhøjede pH værdier nedstrøms Tangeværket. I visse perioder kan pH værdien komme helt op på 9-10, hvilket kan skade dyre- og plantelivet i åen.
  • Når en kunstig sø gennemstrømmes af et oprindeligt vandløb, skal miljøkvaliteten fastsættes ud fra de regler der gælder for vandløb. Dette er ikke sket i Tange søs tilfælde pga. udnyttelse af en undtagelsesbestemmelse i Vandrammedirektivet. Tange sø's miljøkrav er derfor fastsat under de gældende normer for søers miljøkvalitet.
  • Tange sø skaber opstuvningseffekt opstrøms Tange sø og dermed oversvømmelser. Ifølge FN’s klimascenario vil nedbørsmængden i Danmark vokse i de kommende år. Antal døgn med mere end 10 mm nedbør vil tiltage med 3 døgn og nedbørsmængden målt som 5-døgns nedbør, vil vokse med 6 mm. Det medfører, at problemer med oversvømmelser opstrøms Tange sø også vil vokse i fremtiden.

Ikke muligt med et kompromis

Tror at alle beslutningstagere ville blive begejstrede hvis der kunne finde en løsning alle parter kunne acceptere og leve med. Men desværre... Det er ikke en mulighed!

Jarl Gorridsen (V) kommunalpoltiker i Silkeborg Kommune samt formand for "Foreningen Til Bevarelse Af Tange Sø", bliver i en artikel i Midtjyllands Avis citeret for en bemærkelsesværdig kommentar. Til spørgsmålet om etablering af en række erstatningssøer eller et langt nyt omløb, siger han: "Jeg tror, at løsningen for området enten bliver, at søen bevares, som den er nu, eller at Gudenåen genetableres"...

Hatten af for Jarl Gorridsen, som ikke vil lægge navn til at gravemaskinerne og forslaget om en kunstig å ved siden af den kunstige sø. Skal lige bemærke, at området hvor man påtænger at udgrave til den kunstige å, er et attraktivt fredet skovområde med stor naturværdi. 

Det er en ganske kontroversiel udtalelse, som meget vel kan betyde, at han som formand for Foreningen til Bevarelse af Tange Sø, sætter alt på et bræt, velvidende, at han dermed kan være årsag til, at søen bliver fjernet.

Jarl Gorridsen og Foreningen til Bevarelse af Tange Sø som han repræsentere som formand, har gennem alle årerne kæmpet bravt imod samtlige forslag til en løsning. Foreningen er ganske enkelt imod enhver ændring af den nuværende tilstand. 

Med udmeldingen må det stå klart, at et kompromis mellem søtilhængerne og Gudenåens venner ikke lige er på dagordenen. 

Tilføj kommentar


Sikkerhedskode
Opdatér