danlendenosv

Kik forbi min opdaterede side om geddefluefiskeri Naphans.dk

Debat: Lavbundsjorde

Mandag den 1. marts 2021.210301 Randers Fjord Lavbundjord

I baggrundens ses fjorden og i front de opdyrkede strandenge der er "hegnet" ind med diger. 

Mindre vand i byerne og mere natur udenfor!

Vandstanden stiger, naturen er trængt og udslippet af CO2 skal reduceres. 

For at undgå oversvømmelse som følge af havvandstigninger og den øgede nedbør bygges der diger, og der etableres andre foranstaltninger.  

Lavbundsjordene - drænet, udpint jord og sammensunkne enge i vores ådale - er oplagte og skal efter mange års opdyrkning gives tilbage til naturen og vandet. Når der falder store mængder regnvand, skal åens vand kunne brede sig ud, som det skete tidligere - inden engen blev drænet, pløjet og opdyrket. 

Også langs fjordene er der i tidens løb inddæmmet mange tidligere strandenge, som i dag kun kan dyrkes ved intensiv gødning og kontinuerlig udpumpning af vand via drænkanaler og pumpehuse, til fjorden. 

Vi ved, at vandstanden stiger, og i Randers har vi bl.a. planlagt at forhøje diger og bygge Klimabro.

De mindre byer langs fjorden er også truet af vandet. Også her skal der handles!

Udover højere diger vil det være oplagt at lade vandet brede sig ud over de lave enge langs den ellers inddæmmede fjord. 

Hvis digerne fjernes, og der slukkes for pumperne, vil vi i løbet af kort tid kunne genskabe det oprindelige fjordmiljø. 

Blomstrende strandenge. Et rigt fugleliv og en renere fjord er ikke en utopi, men en oplagt mulighed, der faktisk ikke koster ret meget at etablere! 

Ikke mindst klimaloven og de heraf følgende CO2-reduktioner er en oplagt mulighed for eftertrykkeligt at sætte Randers på den grønne dagsorden. 

Ved at genetablere de oprindelige strandenge og bruge jorden fra de nedlagte diger til at forhøje digerne omkring fjordbyerne, vil vandet i stedet for at blive presset ind i fjorden, kunne brede sig ud over engene. 

En Randers Fjord med mere plads til naturen vil gøre det at bosætte sig i vores kommune langt mere attraktiv. Samtidig vil en genetablering af strandengene sammen med engene i ådalen reducere CO2-udslippet. Og ikke mindst vil vores kommunes naturværdi få et gevaldigt løft – til glæde for alle.