Nyt om Rena ørreden

Lørdag den 22. april 2023.230422 rena trout john bondRena Elven: Hvor bliver de helt store ørreder af? Det er i undersøgelser slået fast at Fisketrappen og Storsøen tiltrækker en del af de større ørreder!

Rena ørred på vandring - langt flere vandre opstrøms end nedstrøms

For at sikre en god forvaltning af vandløbene, har Åmot Elvelag i gennem en årrække bidraget  økonomisk og således været medfinansierende af forskellige forskningsprojekter knyttet til vandløbene inden for elvlagets område.

Rapport fra sidste projekt  "Konnektivitet i regulerte vandløb" er nu nu klar. Det handler om hvor mange individer eller gener som indvandrer eller spredes til et bestemt område med en bestemt delbestand. 

Dette er en telemetriundersøgelse i Renaelven som Olav Berge v/Høgskolen Innlandet har givet en kort opsummering af projektet. 

Fisketæller

Opgangen af fisk gennem fisketrappen i Storsjødammen i Søndre Rena har siden midten af 80'erne været overvåget af en traditionel fiskefælle som krævede manuel behandling og registrering af de vandrende fisk. 

I 2012 blev denne fælle erstattet av en Vaki fisketæller med videokamera. Denne ændring førte til en markert øgning i fisk som passerede gennem fisketrappen. 

De første år blev den registrerede opgang 5-doblet, mens snittet for årene 2013-2020 viste en øgning på i overkant af 300% (sammenlignet gennemsnittet for årene 2005-2011).

Til sammen blev der mærket 98 ørreder (34 hanfisk, 53 hunfisk og 12 ubestemte) i perioden 14.06.-16.07.2019. Ørrederne målte mellem 385 – 730 mm. 

Alle fiskene blev fanget i fiskefællen, der er installeret i fisketrappen i Storsjødammen. 

Ca 1/3 af fiskene endte op i Mistra og ca halvdelen af fiskene endte op i Storsjøen. Af de som endte op i Storsjøen blev mange (næsten 50%) fanget af sportsfiskere i løbet af året hvor undersøgelsen foregik. Dette viser klart at det er et højt fisketryk i Storsjøen.

Hvad så med ørredernes tilbagevandring til Søndre Rena?

Kun et få af fiskene vandrede tilbake til Renaelva. Tre ørreder returnerede fra fisketrappen kort tid efter mærkningen (uden at været oppe i Storsjøen) og tre andre vandrede tilbage til Renaelva efter et længere ophold i Storsjøen. Den ene af de tre har på turen været langt oppe i Mistra.

Vi ved at ørreden kom fra Søndre Rena da den blev fanget i Storsjødammen, men hvor den er klækket og vokset op vides ikke. 

Forhåpentligvis vil  DNA-analyser give et en afklaring og et mere præcist billede af fiskebestanden i de sammenhængende vandløb, Søndre Rena, Storsjøen, Mistra.

Rapporten fra studiet kan læses her:  https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/2825282/Skriftserien17_21_Online.pdf?sequence=5

Udover Åmot Elvelav, er undersøgelsen finincieret af Hafslund Eco Vannkraft Innlandet, Miljødirektoratet og Innlandet Fylkeskommune.

230422 rena vassdrag

Mit fiskeri foregår primært på strækningen mellem Storsøen og Løbsøen. Rena fiskecamp er beliggende i Deset. Undersøgelser bekræfter at det findes en eller flere ørretstammer med fælles leveområde som omfatter elve‐ innsøsystemet Søndre Rena, Storsjøen og Mistra.

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers