Vejret   Tidevand    Vandtemperatur   Søsætning          

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

danlendenosv

Spildevand til Randers Fjord

Fredag den 21. oktober 2022.221021 norreriver Miljø: Planer om, at alt spildevand som tilhører oplandet Hjarbæk Fjord, pumpes til Bruunshåb rensningsanlæg ved Viborg og herfra videre gennem Nørreå til Randers Fjord.

Hvad vil det betyde for miljøtilstanden i nedre dele af Gudenåen og Randers Fjord?

Den 30. juni 2022 har Viborg Kommune foretaget en høring af berørte myndigheder forud en miljøvurdering af et tillæg til spildevandsplanen som følge af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

I høring

I høringsbrevet var projektet beskrevet som følgende:

Viborg kommune har påbegyndt arbejdet med et nyt tillæg til Spildevandsplan 2019 omhandlende overførsel af spildevand fra den nordlige del af kommunen til Viborg Centralrenseanlæg. Ifølge planen skal Vammen, Bjerregrav, Løvel, Ulbjerg Skals og Fiskbæk renseanlæg nedlægges og spildevand skal overpumpes til Viborg Centralrenseanlæg ved Bruunshåb, Viborg. Det rensede spildevand udledes til Nørreå, der har løber ud i Gudenåen og herefter Randers Fjord. 

Spildevandsplaner er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, der bl.a. fastlægger, at berørte myndigheder skal høres, før miljøvurderinger udarbejdes. 

Viborg Kommune har truffet afgørelse om at der skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget grundet mulig væsentlig påvirkning af miljøet.

Randers Kommune har den 6. juli 2022 som berørt myndighed sendt flg. bemærkninger til Viborg Kommune den 6/7-2022.

Randers Kommune  vil gerne have, at miljøvurderingen omfatter:

  • Beskrivelse af hydraulisk påvirkning af Nørreåen 
  • Beskrivelse af påvirkning af Natura 2000-område i Randers Fjord herunder næringsstoffer og miljøfremmede stoffer 
  • Beskrivelse af evt. ændringer i antallet af overløb/mængder af spildevand der "bypasser" renseanlæg 
  • Beskrivelse af betydning for bakterieindhold i relation til badevandskvalitet i nedstrøms recipienter.

I forbindelse med en miljøvurdering af eksempelvis en spildevandsplan skal berørte myndigheder orienteres, og der vil være mulighed for, at de kan afgive kommentarer eller stille spørgsmål.

Forvaltningen har kontaktet Viborg Kommune, og de forventer at sende tillægget med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring i efteråret 2022. 

I den forbindelse bliver Randers Kommune som berørt myndighed orienteret.

I forbindelse med høringen vil vi have fokus på, at den foreslåede udledning af renset spildevand til Nørreåen tilgodeser kravene i miljømålsloven til Randers Fjord samt ikke modvirker en god bevaringsstatus for Natura 2000 området. I forhold til en evt. påvirkning af vandstanden er det forventningen, at dette også belyses af Viborg Kommune i forbindelse med miljøvurderingen.

 221021 odder norreriver

Nørreåen kommer fra Viborg og munder ud i Gudenåen ved Fladbro. 

Enig, uenig eller har du en kommentar?

Giv gerne en tilbagemelding!

No comments

Lignende artikler:

© 2021 - brakvand - CVR 38707108 -Henrik Leth - Skytten 118 - DK8920 Randers