Vandløbsforbedringer i Randers Kommune

 Lørdag den 3. december 2022.221203 gydegrusSandvandring: En af de store trusler mod det gode live i bækken og åen, er store mængder sand der bogstaveligt kvæler alt liv under vandet.

Vandrammedirektivet og god økologisk tilstand

Randers Kommune er jf. EU ́s vandrammedirektiv og Natura 2000 lovgivning forpligtet til at gennemføre vand- og naturgenopretningsprojekter udpeget af staten i de statslige vand- og natura 2000 planer.

I perioden 2022 til 2027 forventer forvaltningen, at få bevilliget statslige projektmidler til gennemførsel af de lovpligtige vand- og naturgenopretningsprojekter på samlet 12 mio. kr.

Udgifter, indtægter og projekter

De vand- og naturgenopretningsprojekter, som Randers Kommune er forpligtiget til at gennemføre, finansieres af EU og staten på basis af konkrete projektansøgninger for hvert projekt omfattende udgifter til de fysiske anlæg, konsulentbistand og kommunal projektering. 

Når staten har meddelt tilsagn til et konkret vand- og naturgenopretningsprojekt, forventes kommunen at gennemføre projektet. Når projektet er gennemført, refunderer staten de af kommunen afholdte udgifter i henhold til tilsagnet. 

Der vil således kunne være tidsforskydninger mellem udgiftens afholdelse og refusionsindtægten.

De lovpligtige vand- og naturgenopretningsprojekter som forvaltningen forventer at skulle etablere omfatter:

 • Skals å
 • Alling å
 • Fårbæk
 • Øvre del af Kåtbæk Fåresti bæk Spentrup-Hastrup bæk Flegbæk
 • Borup bæk Oksbæk
 • Rødbæk
 • Øster Velling bæk
 • Tjærby bæk
 • Øvre del af Lindbjerg bæk
 • Vandløb i Støvring skov
 • Fjernelse af 5 spærringer
 • Åbning af rørlagt strækning i Tjærby bæk 5 vådområde / lavbundområder

221203 sandvandring

Store mængder sand har som en gold ørken dækket bækkens bund.

Brug for sandfang

Sandvandring kan være voldsomt ødelæggende for et vandløb. Sandet dækker brugbart gydegrus, samt vigtig plantevegetation, hvilket igen kan medføre en klar reduktion af fiskeyngel samt færre insektlarver far slørvinger, døgnfluer og vårfluer. 

En stor mængde sand i vandløbet kan desuden hæve bunden således at vandløbet ikke mere kan overholde regulativets krav om vandføringsevne. Det kan betyde at der skal ske en opgravning med gravemaskine, måske over en længere strækning.

Dette medfører med garanti yderlige skade.

Årsager til sandvandring

Sandet stammer oftest fra meget  marker i skråt terræn med dyrket landbrugsjord ned til åen (en 2m dyrkningsfri bræmme er i dette tilfælde langt fra nok). Også fra drænrør og grøfter udledes der store mængder sand i vandløbet.

Sandfang, virkemåde og vedligeholdelse

Et sandfang er en strækning på 25 måske 50 meters længde, afhængig vandløbsstørrelse og sandvandringen. Der graves ca. 3 gange så bredt, og ca. dobbelt så dybt, som bækken.

Pga. af sandfangets langt større vandføringsevne, vil vandet løbe væsentligt langsommere igennem strækningen, og derved vil sandet få tid til at aflejres.

Tømning af sandfang skal ikke ske når det er fyldt - men når det er mellem halvt og trekvart fyldt.

Årsagen til dette er, at det ellers ikke kan nå at aflejres, hvis der pludselig kommer en høj/hård vandføring og dermed meget sand.

I øvrigt er sand fra et sandfang er et attaktivt råstof, der kan bruges til anlægsopgaver og lignende.

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers